eSurvey מציגה ממשק חדש לניהול מבחנים דרך האינטרנט.


באמצעות ממשק ניהול המבחנים תוכלו למבצע מגוון רחב של שאלונים מבוססי אינטרנט,המאפשרים לבצע
ניקוד לכל שאלה ובכך לבנות מבחן אינטרנטי.
 
המערכת מאפשרת למנהל הסקר לבצע מגוון שאלונים משולבים בין מבחנים המאפשרים התניית שאלות בנוסף
 
לניקוד תשובות, דבר זה מאפשר למנהל הסקר "לתמחר" מגמות בתוך מבחנים. 
  
בואו ללמוד עוד פרטים כיצד תוכלו להטמיע עמדה כזו עבור לקוחותיכם ולשמוע את דעתם עליכם.

משובים וסקרים לביצוע הערכות שונות

• משובים ומבחני הערכה במרכזי גיוס והשמה
• מבחני הערכה
• סקרי שביעות רצון משוקללי ניקוד
• מבחני הערכה במהלך קורסים והשתלמויות