eSurvey מציגה פתרון כולל לביצוע מחקר רפואי / אקרדיטציה


eSurvey מציגה פתרון כולל לביצוע סקרים ומחקרים רפואים מבוססי אינטרנט.
eSurvey פועלת במסגרת שיתוף פעולה עם מכון מחקר המתמחה בתחום הרפואי ומפעילה פורטל רפואי גדול.

• מחקרים כמותיים -  על ידי שימוש במערכת הסקרים ניתן לבצע איסוף מידע רפואי תוך שימוש בממשק האינטרנטי
של מערכת הסקרים. באופן זה ניתן לעשות שימוש במאגרי המידע של פאנליסטים הרשומים במאגר הנתונים ולבצע
מחקרים מהירים ויעילים.

משובים וסקרים רפואיים

• משובים וסקרי שביעות רצון לאחר אשפוז
• סקרי הרגלי שימוש תרופתיים
• סקרי שביעות רצון מקופות חולים
  ועוד


סקר רפואי